در بازی به ایراد فنی برخوردید؟

از فرم زیر تیکت بفرستید